window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready().

Hói 10 tháng trước

'load' is called when all assets are done loading, including images. 'ready 'is fired when the DOM is ready for interaction.

Trả lời 10 tháng trước

Viết Trả Lời: